Kontakt

Zapraszamy do kontaktu bezpośrednio w naszym Centrum, do kontaktu telefonicznego, bądź przez poniższy formularz.

ul.  Wierzbowa 12,
15- 743 Białystok
tel:. 506 086 025

kontakt.centrumzdrowia@gmail.com

PN-PT – 9.00 – 17.00

 

 

 

RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Niniejszy dokument zawierający Ogólną Klauzulę informacyjną w zakresie danych osobowych (dalej: „Klauzula”) został stworzony i przyjęty przez spółkę Centrum Zdrowia Beauty Med sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Wierzbowej 12, 15-743 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000724133, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, NIP: 542-330-38-45, numer REGON: 369-746-989 (dalej: „Spółka”) ma za zadanie przybliżenie zasad przetwarzania danych osobowych uzyskanych od klientów – osób fizycznych w związku z zawarciem przez nich ze Spółką umowy sprzedaży, informacji o przysługujących im prawach oraz innych informacji istotnych w zakresie ochrony danych osobowych.

 1. DEFINICJE I SKRÓTY

Użyte w niniejszym dokumencie definicje i skróty oznaczają:

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Dane osobowe  informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • Administrator–Spółka, czyli podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
 • Podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora;
 • Klient– konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym przypadku;
 • Sprzedaż bezpośrednia – główna działalność prowadzona przez Spółki; sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, oferowanie towarów i usług bezpośrednio konsumentom, na zasadach kontaktów indywidualnych.
 1. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka. Możecie się z Państwo skontaktować z nami pod numerem telefonu 692-829-270 , pisemnie na adres siedziby spółki: ul. Wierzbowa 12, 

15-743 Białystok, bądź wysyłając e-mail na adres: biuro.infolinia@gmail.com

 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Jako administrator Spółka przetwarza dane osobowe Klientów w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych:

  1. związanych z zawarciem i realizacją Umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  2. rozliczenia umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm. w szczególności art. 74z (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  3. zapewnienia obsługi usług płatniczych, w tym płatności ratalnej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  4. rozpatrywania reklamacji skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania Klienta (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ) RODO);
  5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora- windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  6. marketingu bezpośredniego produktów i/lub usług Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a w przypadku udzielenia przez Klienta odpowiedniej zgody – także w celu marketingu produktów i/lub usług podmiotów współpracujących ze Administratorem oraz w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  7. przechowywania danych dla celów statystycznych (posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności), archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności -realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

 1. PRAWO DO SPRZECIWU
 1. W każdej chwili Klientom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na przesłankach wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. e oraz f RODO, tj.:
 1. niezbędnego do wykonania zadania realizowanego przez nas interesie publicznym bądź lub w ramach w władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO);
 2. niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. Dodatkowo, w każdej chwili Klient może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.  Jeżeli Klient skorzysta z tego prawa – Spółka zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.
 2. Spółka zaprzestanie przetwarzania danych w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych Klientów istnieją dla niej ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klientów lub wtedy, gdy dane Klientów będą niezbędne Spółce do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane:

 1. obowiązywania Umowy zawartej z Administratorem, a po jej zakończeniu, w związku
  z obowiązkiem prawnym Administratora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przechowywania dowodów księgowych), oraz niezbędnym do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
 2. w przypadku przetwarzania dla celów marketingowych – przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
 3. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od jej udzielenia;
 4. w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 1. ODBIORCY DANYCH

Przy przetwarzaniu danych osobowych Klienta, Administrator przekazuje dane Klienta innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu (tj. podmiotom prowadzącym działalność pocztową bądź kurierską, doręczającym Klientowi korespondencję czy towary; bankom udzielającym  kredytu) lub podmiotom przetwarzającym dane w jego imieniu uczestniczących w wykonywaniu jego czynności, tj. podmiotom świadczącym usługi płatnicze, doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, firmą informatycznym, agencjom reklamowym lub marketingowym którzy będą przetwarzać dane tylko i wyłącznie w celach wskazanych powyżej.Dane te mogą zostać również przekazane organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania bądź uzupełnienia) swoich danych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (ograniczenie przetwarzania danych do ich przechowywania bądź nieusuwanie danych, w zależności od wyrażonego żądania);
 4. prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;

Z tych praw Klienci mogą skorzystać, przesyłając wniosek bądź innego rodzaju pismo na adres korespondencyjny Administratora, bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail wskazany w punkcie II powyżej.Jednocześnie informujemy, że aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z tych praw oraz podstawy do wystosowania żądania wynikają z odpowiednich przepisów RODO. 

W przypadku wystosowania do spółki żądania w wykonaniu któregokolwiek z wskazanych powyżej uprawnień, Spółka, zgodnie z art. 12 ust. 3 RODO, w terminie miesiąca od otrzymania żądania udzieli Klientowi informacji o podjętych działaniach. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli żądanie zostało przekazane elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.

 1. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych identyfikacyjnych, adresowych i kontaktowych wskazanych na formularzu umowy –  podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do zawarcia umowy pomiędzy Administratorem a Klientem. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy).

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie podejmujemy w stosunku do Klientów decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowania. W przypadku zmiany polityki Administratora w tym zakresie, przekażemy Klientom informacje w tym zakresie, a w przypadku zaistnienia konieczności, zwrócimy się także do Klientów z prośbą o wyrażenie zgody na tak dokonywane przetwarzanie danych osobowych oraz podejmowanie decyzji.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską,Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Spółka zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych Klientów poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.